Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Chełm Śląski

Nabór na stanowisko pracownika socjalnego

Utworzono dnia 19.06.2024

NABÓR NA STANOWISKO PRACOWNIKA SOCJALNEGO

w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Chełmie Śląskim

 1. Wymagania niezbędne

 1. Posiadanie obywatelstwa polskiego lub kraju Unii Europejskiej bądź innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej; w przypadku osoby nieposiadającej obywatelstwa polskiego wymagana znajomość języka polskiego potwierdzona dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej.

 2. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.

 3. Wykształcenie:

Kwalifikacje do wykonywania zawodu pracownika socjalnego określa art. 116 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
Zgodnie z ww. artykułem pracownikiem socjalnym może być osoba, która spełnia co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków:

1) posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych,

2) ukończyła studia wyższe na kierunku praca socjalna,

3) do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończyła studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie,

4) ukończyła studia podyplomowe z zakresu metodyki i metodologii pracy socjalnej w uczelni realizującej studia na kierunku praca socjalna lub w zakresie pracy socjalnej, po uprzednim ukończeniu studiów na jednym z kierunków, o których mowa w pkt 3.

 1. Znajomość przepisów prawnych: 

- ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej,

- ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,

- ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.  o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

 1. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

 1. Wymagania dodatkowe

 1. Cechy osobowościowe: samodzielność, obowiązkowość, umiejętność kształtowania właściwych relacji międzyludzkich zwłaszcza w kontaktach z klientami Ośrodka, współpracownikami.

 2. Dobra organizacja czasu pracy.

 3. Wysokie umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej.

 4. Dobra umiejętność obsługi komputera (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, poczta e-mail, przeglądarka internetowa);

 5. Dyspozycyjność.

 6. Posiadanie prawa jazdy kat. B.

  1. Zadania pracownika socjalnego

1. Pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudniej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacyjne pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy.

2. Pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin i środowisk społecznych.

3. Współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia.

4. Praca socjalna oraz zawieranie kontraktów socjalnych z Klientami.

5. Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych i prowadzenie niezbędne dokumentacji wymaganej do przyznania świadczeń i usług pomocy społecznej.

6. Praca biurowa z obsługą komputera oraz aplikacji dedykowanych dla zadań pomocy społecznej.

Informacja o warunkach pracy na stanowisku

 1. Praca w wymiarze 1 etat, umowa o pracę.

 2. Praca wymaga współpracy z innymi urzędami i instytucjami.

 3. Praca z wykorzystaniem komputera.

 4. Wynagrodzenie zgodne z regulaminem wynagradzania GOPS w Chełmie Śląskim.

 5. Miejsce pracy: siedziba GOPS oraz praca na terenie gminy Chełm Śląski, w tym miejsce zamieszkania klientów.

  1. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6 %.

  1. Wymagane dokumenty

 1. CV z informacjami o wykształceniu i  przebiegu pracy zawodowej.

 2. List motywacyjny.

 3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

 4. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i okresy zatrudnienia oraz przebieg pracy zawodowej (kopia dyplomu ukończenia studiów, kopie świadectw pracy, referencji, opinii, zaświadczeń o odbytych kursach, szkoleniach) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.

 5. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.

 6. Oświadczenie o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 7. Oświadczenie o umiejętności obsługi komputera (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, poczta e-mail, przeglądarka internetowa).

 8. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – oświadczenie RODO (wzór w załączniku).

 9. Kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13 a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

Dokumenty muszą być własnoręcznie podpisane przez kandydata, a w przypadku składanych kopii dokumentów, potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata.

  1. Termin i miejsce składania dokumentów

 1. Termin składania dokumentów upływa w dniu 31.07.2024 r. o godz. 12:00.

 2. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmie Śląskim, ul. Techników 18, pokój nr 3 lub przesłać pocztą na adres siedziby GOPS z dopiskiem na kopercie: „Nabór na stanowisko – PRACOWNIK SOCJALNY – nie otwierać”.

 3. Za termin złożenia dokumentów aplikacyjnych w formie papierowej uznaje się datę faktycznego wpływu dokumentów do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmie Śląskim, potwierdzoną pieczątką wpływu.

 4. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 32 225 76 95 lub 575-222-740

  1. Dodatkowe informacje

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmie Śląskim zastrzega sobie prawo do odstąpienia od naboru bez podania przyczyny lub niedokonania wyboru spośród osób, które będą spełniały warunki formalne.

Osoby zakwalifikowane do dalszego etapu naboru (spełniający wymagania formalne) zostaną powiadomione telefonicznie, pocztą elektroniczną lub listownie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Nie przywiduje się zwracania dokumentacji poszczególnym kandydatom, bez względu na wynik postępowania.

Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informacje publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem określonym o naborze, zgodnie z art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 530).

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 • Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmie Śląskim, ul. Techników 18, 41-403 Chełm Śląski, jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

 • Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych e-mail: iod@chelmsl.pl

 • dane osobowe (oraz dane do kontaktu - o ile zostaną podane) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia zgody, także w kolejnych naborach pracowników do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmie Śląskim na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

 • osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 • dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do 12.05.2024 r.

 • osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmie Śląskim. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.

 • osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji.

 • podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Chełmie Śląskim.


 

ZAŁĄCZNIKI:

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Lipiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Imieniny:

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 22

W poprzednim tygodniu: 47

W tym miesiącu: 117

W poprzednim miesiącu: 225

Wszystkich: 16078