Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Chełm Śląski

O instytucji

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
ul. Techników 18, 41-403 Chełm Śląski

tel.: 32/22-57-695,  575-222-740,  fax.:  32/318-29-88,
e-mail:
biuro@gops.chelmsl.pl 
Kierownik:
mgr Romana Parduła
 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jest samodzielną jednostką organizacyjną Gminy Chełm Śląski powołaną do realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej, w ramach zadań gminy i zadań z zakresu administracji rządowej. Działa w oparciu o ustawę o pomocy społecznej, ustawę o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawę o finansach publicznych, ustawę o świadczeniach rodzinnych, ustawę o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawę o pomcy państwa w wychowaniu dzieci, ustawę o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz wiele innych obowiązujących w obszarze pomocy społecznej przepisów.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jest narzędziem instytucji polityki społecznej państwa mającym na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasobi i możliwości. Ma za zadanie wspierać osoby i rodziny 
w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwić im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. Ustawowo zobowiązany jest również do podejmowania innych zadań wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenia i realizacji programów osłonowych.


Realizując zadania Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ma na celu dążenie do poprawy jakości życia słabszych społecznie i ekonomicznie mieszkańców gminy i osób przebywających na jej terenie, dbałość o zapewnienie prawidłowego rozwoju i funkcjonowania rodzin przeżywających trudności i kryzysy, budowanie właściwych relacji między jej członkami, właściwe pełnienie przez nich ról społecznych, wspieranie ich dążeń do usamodzielnienia.
Realizując zadania Gminny Ośrodek Pomocy ma na celu dążenie do poprawy jakości życia słabszych społecznie i ekonomicznie mieszkańców gminy
i osób przebywających na jej terenie, dbałość o zapewnienie prawidłowego rozwoju i funkcjonowania rodzin przeżywających trudności i kryzysy, budowanie właściwych relacji między jej członkami, właściwe pełnienie przez nich ról społecznych, wspieranie ich dążeń do usamodzielnienia.
Wypełniając swoje zadania Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej kieruje się zasadami równości, pomocniczości, solidarności oraz subsydiarności, mają na względzie interes społeczny i słuszny interes obywateli. Rozeznaje i realizuje potrzeby obywateli i potrzeby wskazane przez władze gminy. Prowadzi obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Zadania wykonywane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wynikają z przepisów prawa, do realizacji których ośrodek jest zobowiązany, bądź do których został wyznaczony.
Gminny Ośrodek Pomocy realizuje swoje obowiązki zgodnie z zasadami celowości, legalności i gospodarności w zakresie wydatkowania środków finansowych, obowiązującymi standardami, oraz zasadami etyki zawodowej.


 

 

 

 

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Lipiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Imieniny: