Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Chełm Śląski

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przypływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuję, iż:

 1. Administratorem Pana/i danych osobowych jest:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmie Śląskim

z siedzibą: ul. Techników 18, 41-403 Chełm Śląski

reprezentowany przez Kierownika Gminnego Ośrodka

Pomocy Społecznej w Chełmie Śląskim

tel. 32 225-76-95, e-mail: kierownik@gops.chelmsl.pl

 1. Inspektorem ochrony danych osobowych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
  w Chełmie Śląskim jest: Michał Pienta
  e-mail: iod@chelmsl.pl

 2. Pana/i dane przetwarzane będą w celu: realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej z uwzględnieniem art. 6 ust. 1 lit. a i lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

 3. Pana/i dane będą udostępniane jedynie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa lub umów powierzenia.

 4. Pana/i dane nie będą transferowane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych.

 5. Dane udostępnione przez Pana/i mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i mogą podlegać profilowaniu.

 6. Pana/i dane będą przechowywane:

- w systemie tradycyjnym licząc od początku roku następującego
po roku zakończenia sprawy przez okres 10 lat oraz okres potrzebny do
przeprowadzenia procesu brakowania akt;

- w systemie informatycznym – nie podlegają usunięciu.

 1. Posiada Pan/i prawo do dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/i danych osobowych.

 2. Przysługuje Panu/i prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pan/i, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/i dotyczących narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

 3. Podanie przez Pana/ią danych jest wymagane w związku z obowiązkiem ustawowym – art. 100 Ustawy o pomocy społecznej.

 4. Pana/i dane osobowe mogą być pozyskane z innych źródeł:

od jednostek sektora finansów publicznych, w tym sądów, Policji, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, organów administracji publicznej, kuratorów sądowych, pracodawców, podmiotów wykonujących działalność leczniczą, przedszkoli, szkół, placówek, poradni i ośrodków, o których mowa w art. 2 pkt. 1-8 ustawy z dnia 14. 12. 2016r – Prawo oświatowe,(Dz. U. Z 2017r poz. 59), szkół wyższych, organizacji pozarządowych, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24. 04. 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 tej ustawy, publicznych służb zatrudnienia.

 

ZAŁĄCZNIKI:

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Lipiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Imieniny: