Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Chełm Śląski

Fundusz alimentacyjny

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego realizowane są na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osoba uprawnionych do alimentów i przysługują osobie uprawnionej :
do ukończenia przez nią 18 roku życia albo
do ukończenia 25 roku życia , jeżeli uczy się w szkole lub w szkole wyższej albo
bezterminowo, gdy legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.
Osoba uprawniona do świadczenia z funduszu alimentacyjnego to osoba uprawniona do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna.
Bezskuteczność egzekucji oznacza egzekucję, w wyniku której w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych pieniędzy bieżących zobowiązań alimentacyjnych , jak również niemożność wszczęcia lub prowadzenia egzekucji alimentów przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu przebywającemu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego uzależnione są od kryterium dochodowego i przysługują wówczas , jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza miesięcznie kwoty 725,00 zł, natomiast do przy ustalaniu prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy rozpoczynający się od 1 października 2019 r. kryterium  dochodowe wyniesie 800,00 zł w przeliczeniu na osobę w  rodzinie.
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednak nie więcej niż 500,00 zł.
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują jeżeli osoba uprawniona:
przebywa w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub w rodzinie zastępczej
zawarła związek małżeński .
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacone w przypadku ,gdy osoba uprawniona w okresie ich pobierania otrzymała alimenty bezpośrednio od dłużnika lub za pośrednictwem komornika sądowego będą uznawane za świadczenia nienależnie pobrane. Świadczeniobiorca zobowiązany będzie do zwrotu nienależnie pobranego świadczenia alimentacyjnego wraz z ustawowymi odsetkami.
Okres świadczeniowy trwa 12 miesięcy od dnia 1 października do 30 września następnego roku kalendarzowego.
Wymagane dokumenty niezbędne do otrzymania świadczeń z funduszu alimentacyjnego:
wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego ;
zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne stwierdzające bezskuteczność egzekucji lub oświadczenie stwierdzające bezskuteczność egzekucji
oświadczenia/zaświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów, w tym odpowiednio:
- oświadczenia/zaświadczenia o dochodzie członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, uzyskanym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy
- oświadczenia/zaświadczenia o dochodzie członków rodziny niepodlegającym opodatkowaniu, uzyskanym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy
orzeczenie o niepełnosprawności
zaświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły lub szkoły wyższej
odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty , odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem
informacje właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o nie podjęciu tych czynności
orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dla osoby uprawnionej
inne dokumenty, w tym oświadczenia niezbędne do ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego.

 

ZAŁĄCZNIKI:

								

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych FA

Utworzono dnia 28.05.2019, 10:19

ZFA03

Utworzono dnia 28.05.2019, 10:19

załącznik do wniosku o fundusz alimentacyjny

Wniosek fundusz alimentacyjny

Utworzono dnia 28.05.2019, 10:19

oswiadczenie o osobach zobowiazanych do alimentacji

Utworzono dnia 28.05.2019, 10:19

załącznik do wniosku o fundusz alimentacyjny

ZFA05

Utworzono dnia 28.05.2019, 10:19

załącznik do wniosku o fundusz alimentacyjny

ZFA04

Utworzono dnia 28.05.2019, 10:19

załącznik do wniosku o fundusz alimentacyjny

FA1Z

Utworzono dnia 28.05.2019, 10:19

załącznik do wniosku o fundusz alimentacyjny

Zegar

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Lipiec 2020
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Imieniny