Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Chełm Śląski

Świadczenia rodzinne

Świadczenia rodzinne realizowane są na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku i obejmują:
zasiłek rodzinny wraz z dodatkami tj. dodatek z wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, dodatek z tytułu urodzenia dziecka, dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego , dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka, dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka
zasiłek pielęgnacyjny
świadczenie pielęgnacyjne
specjalny zasiłek opiekuńczy
świadczenie rodzicielskie
Zasiłek rodzinny przysługuje osobom u których dochód w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej nie przekracza kwoty 674,00 zł lub 764,00 zł gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności .
Zasiłek rodzinny przysługuje osobom do ukończenia przez dziecko:
18 roku życia
24 roku życia jeżeli kontynuuje w szkole lub szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności
Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie:
95,00 zł na dziecko do ukończenia 5 roku życia
124,00 zł na dziecko powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia
135,00 zł na dziecko powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia,
Okres świadczeniowy trwa 12 miesięcy od dnia 01 listopada do 31 października następnego roku kalendarzowego.


Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi fatycznemu dziecka w wysokości 95,00 zł miesięcznie na trzecie i następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego.
Dodatek z tytułu urodzenia dziecka przysługuje jednorazowo matce lub ojcu, opiekunowi prawnemu dziecka w wysokości 1000,00 zł .
Dodatek przysługuje opiekunowi faktycznemu dziecka w wieku do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia, jeżeli nie został przyznany rodzicom lub opiekunowi prawnemu dziecka.
Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi fatycznemu dziecka lub opiekunowi prawnemu , a także osobie uczącej się na pokrycie zwiększonych wydatków związanych z rehabilitacją lub kształceniem dziecka w wieku
do ukończenia 16 roku życia , jeżeli legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności
powyżej 16 roku życia do ukończenia 24 roku życia , jeżeli legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności
Dodatek przysługuje miesięcznie w wysokości :
90,00 zł na dziecko do ukończenia 5 roku życia
110,00 zł na dziecko 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia
Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi fatycznemu dziecka lub opiekunowi prawnemu jeżeli dziecko pozostaje pod jego faktyczna opieką, uprawnionemu do urlopu wychowawczego , nie dłużej jednak niż przez okres :
24 miesięcy kalendarzowych,
36 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu ,
72 miesięcy kalendarzowych jeżeli sprawuje opiekę nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.
Dodatek przysługuje w wysokości 400,00 zł miesięcznie.
Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka przysługuje samotnie wychowującym dziecko matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodziców dziecka, ponieważ:
1) drugi z rodziców dziecka nie żyje;
2) ojciec dziecka jest nieznany;
3) powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone.
2. Dodatek przysługuje również osobie uczącej się, jeżeli oboje rodzice osoby uczącej się nie żyją. Przepisy ust. 1 stosuje się odpowiednio.
3. Dodatek przysługuje w wysokości 193,00 zł*) miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 386,00 zł*) na wszystkie dzieci.
4. W przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności kwotę dodatku zwiększa się o 80,00 zł na dziecko, nie więcej jednak niż o 160,00 zł na wszystkie dzieci.
5. W przypadku wyboru dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania, dodatek, o którym mowa w ust. 1, nie przysługuje
Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi fatycznemu dziecka a także osobie uczącej się na częściowe pokrycie wydatków związanych z rozpoczęciem w szkole nowego roku szkolnego, albo rocznego przygotowania przedszkolnego („zerówka”). Dodatek wypłaca się jeden raz w roku, w wysokości 100,00 zł na dziecko.
Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka , albo osobie uczącej się :
na częściowe pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości , w której znajduje się siedziba szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej – w wysokości 113,00 zł miesięcznie na dziecko albo
na pokrycie wydatków związanych z zapewnieniem dziecku możliwości dojazdu z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej – w wysokości 69,00zł miesięcznie na dziecko.
Dodatek przysługuje przez 10 miesięcy w roku w okresie pobierania nauki, od września do czerwca następnego roku kalendarzowego.


Jednorazowa a zapomoga z tytułu urodzenia się żywego dziecka przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1922,00 zł.
Zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka przysługuje jednorazowo w wysokości 1000,00 zł na jedno dziecko. Wniosek o wypłatę zapomogi składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin.
Dodatek, przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu.


Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje :
niepełnosprawnemu dziecku;
osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności ,
osobie, która ukończyła 75 lat.
osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności , jeśli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia;
Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje osobie umieszczonej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie.
Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego.
Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje w wysokości 184,42 zł miesięcznie natomiast od  dnia 01.11.2019r wyniesie 215,84 zł.


Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka lub osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną w rozumienia ustawy z dnia 09 czerwca 2011 r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej , innym osobom na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r – Kodeks rodzinny i opiekuńczy- ciąży obowiązek alimentacyjny , jeżeli rodzice osoby wymagającej opieki nie żyją, zostali pozbawieni praw rodzicielskich , są małoletni lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, nie ma innych osób spokrewnionych w pierwszym stopniu , są małoletnie lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności; dziecko nie ma opiekuna faktycznego i osoby będącej rodziną zastępczą spokrewnioną lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.
Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała nie później niż do ukończenia 18 roku życia lub w trakcie nauki w szkole lub szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia 25 roku życia.
Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje w wysokości :
od dnia 01.01.2022r -2.119,00 zł

 
Specjalny zasiłek dla opiekunów przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r -Kodeks rodzinny i opiekuńczy - ciąży obowiązek alimentacyjny w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.
Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeżeli łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 764,00 zł .
Specjalny zasiłek opiekuńczy przyznawany jest na okres zasiłkowy i przysługuje w kwocie 620,00 zł miesięcznie.


Świadczenie rodzicielskie przysługuje:
1) matce albo ojcu dziecka,
2) opiekunowi faktycznemu dziecka w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego - do ukończenia 10. roku życia;
3) rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej, w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego - do ukończenia 10. roku życia;
4) osobie, która przysposobiła dziecko, w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego - do ukończenia 10. roku życia.
Świadczenie rodzicielskie przysługuje przez okres:
1) 52 tygodni - w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie, przysposobienia jednego dziecka lub objęcia opieką jednego dziecka;
2) 65 tygodni - w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia dwojga dzieci lub objęcia opieką dwojga dzieci;
3) 67 tygodni - w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia trojga dzieci lub objęcia opieką trojga dzieci;
4) 69 tygodni - w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia czworga dzieci lub objęcia opieką czworga dzieci;
5) 71 tygodni - w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia pięciorga i więcej dzieci lub objęcia opieką pięciorga i więcej dzieci.
Świadczenie rodzicielskie przysługuje od dnia:
1) porodu - w przypadku osób, o których mowa w ust. 1 pkt 1;
2) objęcia dziecka opieką, nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10. roku życia - w przypadku osób, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3;
3) przysposobienia dziecka, nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10. roku życia - w przypadku osoby, o której mowa w ust. 1 pkt 4.
 Świadczenie rodzicielskie przysługuje w wysokości 1 000,00 zł miesięcznie.

 

ZAŁĄCZNIKI:

 • Oświadczenie
  Utworzono dnia 25.08.2021, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych
 • Oświadczenie do wniosków ŚP i SZO
  Utworzono dnia 25.08.2021, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych
 • Wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego
  Utworzono dnia 25.08.2021, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych
 • Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego
  Utworzono dnia 25.08.2021, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych
 • Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego
  Utworzono dnia 25.08.2021, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych
 • Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego
  Utworzono dnia 25.08.2021, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych
 • Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka
  Utworzono dnia 25.08.2021, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych
 • Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych SR
  Utworzono dnia 25.08.2021, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych
 • ZSR-05
  Utworzono dnia 25.08.2021, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

  załącznik do wniosku o zasiłek rodzinny

 • Wniosek o przyznanie prawa do zasiłku rodzinnego i dodatków
  Utworzono dnia 25.08.2021, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

  Wniosek SR

 • ZSR05
  Utworzono dnia 28.05.2019, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

  załącznik do wniosku o specjalny zasiłek opiekuńczy

 • ZSR101
  Utworzono dnia 28.05.2019, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

  załącznik do wniosku o specjalny zasiłek opiekuńczy

 • ZSR07
  Utworzono dnia 28.05.2019, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

  załącznik do wniosku o specjalny zasiłek opiekuńczy

 • ZSR062
  Utworzono dnia 28.05.2019, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

  załącznik do wniosku o specjalny zasiłek opiekuńczy

 • ZSR102
  Utworzono dnia 28.05.2019, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

  załącznik do wniosku o świadczenie pielęgnacyjne

 • Zaświadczenie lekarskie
  Utworzono dnia 28.05.2019, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych
 • ZSR071
  Utworzono dnia 28.05.2019, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

  załącznik do wniosku o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka

 • ZSR05
  Utworzono dnia 28.05.2019, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

  załącznik do wniosku o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka

 • ZSR061
  Utworzono dnia 28.05.2019, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

  załącznik do wniosku o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka

 • SR2Z
  Utworzono dnia 28.05.2019, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

  załącznik do wniosku o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka

 • ZSR08
  Utworzono dnia 28.05.2019, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

  załącznik do wniosku o zasiłek rodzinny

 • ZSR12
  Utworzono dnia 28.05.2019, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

  załącznik do wniosku o zasiłek rodzinny

 • ZSR07
  Utworzono dnia 28.05.2019, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

  załącznik do wniosku o zasiłek rodzinny

 • ZSR10
  Utworzono dnia 28.05.2019, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

  załącznik do wniosku o zasiłek rodzinny

 • SR1Z
  Utworzono dnia 28.05.2019, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

  załącznik do wniosku o zasiłek rodzinny

 • ZSR06
  Utworzono dnia 28.05.2019, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

  załącznik do wniosku o zasiłek rodzinny

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Lipiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Imieniny: