Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Chełm Śląski

Praca

 

Ogłoszenie o naborze

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmie Śląskim

poszukuje kandydatów na stanowisko

 

PRACOWNIKA SOCJALNEGO

 

w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Chełmie Śląskim, ul. Techników 18

 

Zatrudnienie w wymiarze 1 etatu na czas określony, z możliwością przedłużenia na stałe, przewidywany początek zatrudnienia sierpień 2019

 

 

Wymagania niezbędne:

1. Wykształcenie zgodne z art.116 i art. 156 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy

społecznej (Dz. U. 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.),

2. Zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

3. Obywatelstwo polskie,

4. Znajomość obowiązujących przepisów prawnych z zakresu pomocy społecznej oraz kodeksu postępowania administracyjnego.

Wymagania dodatkowe:

 1. odporność na stres,

 2. komunikatywność,

 3. cierpliwość,

 4. opanowanie,

 5. nastawienie na rozwiązywanie problemów, chęć podnoszenia własnych kompetencji, wysoka kultura osobista

Do głównych obowiązków pracownika będzie należało

 • przeprowadzanie wywiadów środowiskowych,

 • prowadzenie pracy socjalnej z wykorzystaniem metod pracy socjalnej,

 • pomoc w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne, samodzielnie pokonywać problemy będące przyczyną ich trudnej sytuacji.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

- życiorys ( CV),

- list motywacyjny

- kserokopie dokumentów poświadczające wykształcenie,

- kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach itp.

- kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu,

- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

- oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

- oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

Wszystkie oświadczenia, CV oraz kwestionariusz osobowy powinny być własnoręcznie podpisane, pod rygorem nieuzyskania pozytywnej oceny formalnej.

 


 


 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać:

- osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmie Śląskim, ul. Techników 18 pokój nr 3,

- przesłać pocztą na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 41-403 Chełm Śląski, ul. Techników 18, w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem”Dotyczy naboru na stanowisko pracownika socjalnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Chełmie Śląskim.

 

 

Wybrani kandydaci otrzymają informację dotycząca dalszej procedury rekrutacyjnej za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.

Oferty nie zakwalifikowane do dalszego etapu rekrutacji będzie można odebrać po zakończeniu procesu rekrutacji w siedzibie GOPS.

Oferty nieodebrane zostaną zniszczone po upływie 7 dni od zakończenia rekrutacji.

Dodatkowe informacje : tel.( 032) 225 76 95 lub 575-222-740


 


 


 


 


 


 


 


 


 

 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Klauzula informacyjna dotycząca rekrutacji.


 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmie Śląskim, ul. Techników 18, 41-403 Chełm Śląski.

 2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmie Śląskim:

  1. - poczta elektroniczna: iod@chelmsl.pl,

  2. - nr telefonu: 32 225 76 95


 

 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko pracownika socjalnego

 2. Pani/Pana dane osobowe mogą być ponadto przetwarzane w celach archiwalnych i kontrolnych

 3. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmie Śląskim

 4. Pozyskane dane osobowe będą przechowywane zgodnie z kategorią archiwalną w oparciu o ustawę z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych oraz na zasadach określonych w procedurach wewnętrznych.

 5. Dane nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem przypadków, kiedy zasadność udostępniania wynika z przepisów prawa. Dane mogą być jednak ujawniane innym podmiotom zapewniającym obsługę administracyjną, techniczną i informatyczną GOPS. W szczególności podmiotom administrującym systemami informatycznymi, serwisującym sprzęt informatyczny, zapewniającymi transport dokumentów i nośników elektronicznych, zapewniającymi niszczenie dokumentów i nośników elektronicznych oraz podmiotom zapewniającym obsługę prawną. Przekazanie danych realizowane będzie na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania, a podmioty przetwarzające mogą je przetwarzać jedynie na polecenie Ośrodka, co należy rozumieć w ten sposób, że nie są uprawnione do przetwarzania tych danych we własnych celach

 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy iod@chelmsl.pl;

 7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacji na stanowisko pracownika socjalnego


 

 

ZAŁĄCZNIKI:

								

Klauzula informacyjna

Utworzono dnia 23.05.2019, 15:20

Zegar

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Lipiec 2020
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Imieniny