Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Chełm Śląski

Zasiłki szkolne

Zasady i tryb przyznawania zasiłków szkolnych reguluje ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j.Dz.U. z 2021 roku poz. 1915 z późn. zm.).

Zasiłek szkolny jest świadczeniem pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

 

Warunki przyznania zasiłku szkolnego

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi (słuchaczowi lub wychowankowi) znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej, wyłącznie z powodu zdarzenia losowego (m.in. powódź, pożar domu, śmierć rodzica).

 

Forma przyznania zasiłku szkolnego

Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

 

Wysokość zasiłku szkolnego
Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty 620,00 złotych.

 

UWAGA!

O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od wystąpienia zdarzenia, uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

Przy ustalaniu prawa do zasiłku szkolnego nie mają zastosowania przepisy dotyczące dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniającego do ubiegania się o stypendium szkolne.

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Lipiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Imieniny: