Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Chełm Śląski

Stypendia i zasiłki szkolne

Zasady i tryb przyznawania stypendiów szkolnych reguluje ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.u. z 2022 roku, poz. 2230 z późn. zm.).

Stypendium szkolne jest świadczeniem pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

Warunki przyznania stypendium szkolnego na terenie Gminy Chełm Śląski określa Uchwała Nr XXV/159/2017 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/116/2012 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 30 października 2012 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Chełm Śląski z późn. zm.

Do stypendium szkolnego uprawnieni są uczniowie, którzy spełniają łącznie następujące warunki:
1)  zamieszkują na terenie Gminy Chełm Śląski,
2)  rozpoczynają lub kontynuują naukę w szkole,
3) dochód na osobę w rodzinie ucznia nie przekracza kryterium dochodowego na osobę
w rodzinie.
 

Kryterium dochodowe

Kryterium dochodowe uregulowane zostało w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Obecnie kryterium dochodowe uprawniające ucznia do otrzymania stypendium szkolnego nie może przekroczyć kwoty 600,00 zł.  na członka rodziny.

 

Osoby uprawnione
Stypendium szkolne przysługuje:

  • uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,
  • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,
  • uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe oraz innych okoliczności powodujących trudną sytuację materialną ucznia i jego rodziny.

 

Forma stypendium szkolnego
W zależności od potrzeb uczniów stypendium szkolne udziela się w następujących formach:

  • całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych,
    w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, dotyczących w szczególności:

– opłat za udział w zajęciach językowych, komputerowych, artystycznych,
muzycznych, sportowych lub innych płatnych zajęciach edukacyjnych,

–  opłat za udział w wycieczkach szkolnych, wyjściach (wyjazdach) do kin, teatrów
lub innych imprezach organizowanych przez szkołę.

  • pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności:

– zakupu podręczników, lektur szkolnych, encyklopedii, słowników, atlasów, tablic
matematycznych oraz innych książek pomocnych w realizacji procesu
dydaktycznego,

– zakupu pomocy dydaktycznych, w tym sprzętu komputerowego, programów
komputerowych, oprogramowania edukacyjnego,

– zakupu przyborów i pomocy szkolnych, w tym m. in.: zeszytów, bloków
rysunkowych,   długopisów, piórników, plecaków, tornistrów,

–  zakupu stroju sportowego na zajęcia wychowania fizycznego, w tym m.in.: dresów
sportowych, spodenek gimnastycznych, getrów, koszulek gimnastycznych, a także
obuwia sportowego,

–  zakupu stroju kąpielowego na zajęcia na basenie,

–  zakupu przyborów do nauki zawodu, stroju ochronnego na praktyki,

– zakupu innych artykułów niezbędnych do nauki w poszczególnych rodzajach i
typach szkół oraz związanych ze specyfiką szkoły,

–  zakupu mebli, m. in.: biurka, krzesła do biurka, lampy biurkowej,

–  sfinansowania abonamentu internetowego.

 Uczniom szkół ponadpodstawowych oraz słuchaczom kolegiów stypendium szkolne może zostać przyznane także w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania, w tym m. in.:

–  pokrycia kosztów zakwaterowania w internacie, bursie, domu studenta, kwaterach
prywatnych,

– pokrycia kosztów przejazdu środkami komunikacji zbiorowej z miejsca
zamieszkania do szkoły i z powrotem.

Stypendium szkolne może być udzielone w jednej lub kilku formach jednocześnie.

Termin złożenia wniosku

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych do  dnia 15 października danego roku szkolnego.

Wypłata świadczenia odbywa się w kasie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmie Śląskim w poniedziałki, środy i czwartki od 11.00 do 15.00, we wtorki w godzinach od 11.00 do 16.00 a w piątki od 11.00 do 13.00 lub przelewem na konto bankowe wskazane we wniosku.

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Lipiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Imieniny: