Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Chełm Śląski

Informacja dotycząca rejestrowania rozmów telefonicznych

Informacja

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z nagrywaniem rozmów telefonicznych

 

W związku z wprowadzeniem w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Chełmie Śląskim technicznych środków bezpieczeństwa oraz poprawy jakości świadczonych usług w postaci rejestracji rozmów telefonicznych w systemie telefonii IP i przetwarzaniem przez ten system danych osobowych prosimy o zapoznanie się z informacjami o zasadach przetwarzania danych osobowych w tym systemie.

Mając na uwadze szczególny charakter danych przetwarzanych w systemie telefonii IP oraz dochowanie w tym zakresie należytej staranności Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmie Śląskim zastosował adekwatne środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzykom naruszenia praw i wolności osób fizycznych wynikającym z zakresu, charakteru, kontekstu i celów przetwarzania danych.

Podanie danych osobowych jest w przypadku danych przetwarzanych w systemie telefonii IP Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmie Śląskim, jest dobrowolne. System telefonii IP informuje osobę telefonująca przez odtworzenie odpowiedniego nagrania, o tym, że rozmowa telefoniczna jest nagrywana, warunkiem kontynuowania rozmowy telefonicznej jest złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na jej nagrywanie, a wyrażenie zgody następuje poprzez dobrowolne kontynuowanie rozmowy przez osobę telefonującą do Ośrodka. Niezłożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na nagrywanie rozmowy telefonicznej poprzez przerwanie połączenia spowoduje, że rozmowa nie zostanie zarejestrowana.

Administratorem danych dotyczących nagrań jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworzu.

Kontakt w sprawie nagrań: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmie Śląskim, ul. Techników 18, 41-403 Chełm Śląski. Telefon: 32 225 76 95 lub 575 222 740, e-mail: biuro@gops.chelmsl..pl

Nagrywanie i odsłuch rozmów telefonicznych odbywa się na podstawie art. 6 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „RODO”) oraz art. 223 § 4 kodeksu pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.

Nagrania będą przechowywane do czasu nagrania kolejnych zapisów nie dłużej niż 30 dni (termin usunięcia danych ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania prowadzonego na postawie przepisów prawa lub gdy Administrator powziął informację, iż mogą one stanowić dowód w takim postępowaniu). Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione odpowiednim organom prowadzącym postępowanie przygotowawcze lub dla celów postępowania sądowego, w tym wykazania faktów albo zabezpieczenia lub dochodzenia roszczeń w przypadkach przewidzianych przepisami prawa.

Kontakt do inspektora ochrony danych iod@chelmsl.pl. Każdy ma prawo dostępu do danych, prawo sprostowania, prawo ograniczenia przetwarzania, prawo usunięcia po okresach archiwizacji. Przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Lipiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Imieniny: