Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Chełm Śląski

Pomoc społeczna

O pomoc finansową mogą starać się osoby, które jednocześnie spełniają poniższe warunki określone w ustawie z dnia 12 marca 2019 r. o pomocy społecznej.

 

POWODY PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ
Z POMOCY SPOŁECZNEJ

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej, na podstawie art. 7 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku (tj. Dz.U. z 2023., poz. 901 z późn. zm.) przysługuje osobom i rodzinom w szczególności z powodu:

 • ubóstwa
 • sieroctwa
 • bezdomności
 • bezrobocia
 • niepełnosprawności
 • długotrwałej lub ciężkiej choroby
 • przemocy w rodzinie
 • potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi
 • potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności
 • bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnychtrudności w integracji cudzoziemców, którzy otrzymali na terytorium Rzeczypospoliej status uchodźcy lub zezwolenie na pobyt czasowy
 • trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego
 • alkoholizmu lub narkomanii
 • zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej
 • klęski żywiołowej lub ekologicznej.


 

DOCHÓD MIESIĘCZNY A PRZYZNAWANIE ŚWIADCZEŃ

Miesięczny dochód osoby lub rodziny ubiegającej się o pomoc nie może być wyższy od kwoty określonej w ustawie o pomocy społecznej tzw. kryterium dochodowego, ustalonego zgodnie z art.8 ust.1. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 roku w sprawie zweryfikowania kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.
Od 1 października 2018 roku kwoty wynoszą odpowiednio:

 • dla osoby w rodzinie: 600 zł na osobę w rodzinie,
 • dla osoby samotnie gospodarującej:  776 zł.


Do dochodu wlicza się: 
Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, pomniejszoną o:

 • miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych

 • składki na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne

 • kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób


Do dochodu nie wlicza się:

 • jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego

 • wartości świadczeń w naturze

 • świadczenia pobieranego przez bezrobotnego z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych

Przy ustalaniu kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej brane są pod uwagę dochody osoby zainteresowanej i członków jej rodziny, z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku do ośrodka pomocy społecznej, lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony.

W razie wystąpienia rażących dysproporcji między wysokością dochodu a rzeczywistą sytuacją majątkową stwierdzoną przez pracownika socjalnego, kierownik ośrodka pomocy społecznej może odmówić przyznania świadczeń z pomocy społecznej.

 

ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ PRZYZNAWANE PRZEZ GOPS:

świadczenia pieniężne:

 • zasiłek stały

 • zasiłek okresowy

 • zasiłek celowy

 • specjalny zasiłek celowy

świadczenia niepieniężne:

 • praca socjalna

 • bilet kredytowany

 • składki na ubezpieczenie zdrowotne

 • składki na ubezpieczenie społeczne

 • sprawienie pogrzebu

 • poradnictwo specjalistyczne

 • schronienie

 • posiłek

 • usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania

 • specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania


KOMPLETNA OBOWIĄZUJĄCA PROCEDURA SKŁADA SIĘ
Z NASTĘPUJĄCYCH ETAPÓW:

 • Zgłoszenie potrzeby – pisemny, ustny,  przesłany pocztą tradycyjną wniosek złożony przez osobę zainteresowaną, jej przedstawiciela ustawowego albo przez inną osobę, za zgodą osoby zainteresowanej, u pracownika socjalnego z właściwego rejonu pracy socjalnej.

 • Wywiad środowiskowy (rodzinny) - przeprowadzony w ciągu 14 dni a w sprawach pilnych w ciągu 2 dni, od powzięcia informacji o potrzebie udzielenia pomocy, przez pracownika socjalnego w miejscu zamieszkania lub pobytu osoby albo rodziny zainteresowanej pomocą.

 • Udokumentowanie sytuacji osobistej i majątkowej oraz powodów ubiegania się o pomoc.

 • Ustalenie przez pracownika socjalnego wspólnie z osobą zainteresowaną wstępnego planu działań i pomocy.

 • Podjęcie decyzji o zakresie, rodzaju i formie oraz terminie udzielenia pomocy. Wydanie decyzji administracyjnej w formie pisemnej.

 

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Lipiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Imieniny: